ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะต้องแจ้งเหตุที่ไหน อย่างไร???? 

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นท่านไม่ต้องกังวลใจไป ให้นึกถึง เจพี ประกันภัย และ ติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

>> โทรแจ้งอุบัติเหตุ ได้ที่ 02 099 0555 กด 1 หรือ 
>> โทรติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป ได้ที่ 02 099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5202 (เฉพาะวันและเวลาทำการของบริษัท)
>> ติดต่อโดยตรง หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29-30 ถนนพระรามเก้า 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
>> หรือ ส่งเอกสารมายัง E-Mail : Claimnonmotor@jpinsurance.co.th 

 

ประกันทางทะเลและขนส่ง, ประกันอัคคีภัย และประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

 

ผู้เอาประกัน หรือ ผู้แจ้งเหตุต้องแจ้งข้อมูลดังนี้
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย และ เลขที่กรมธรรม์
2. วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ  พร้อมทั้งระบุสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
3. รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย และแจ้งประมาณการค่าเสียหาย
4. ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้แจ้งเหตุ
5. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามเพิ่มเติม

จากนั้น บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และข้อมูลการเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบรายงานพิจารณาสินไหมทดแทน
 
ระยะเวลาดำเนินการ :  ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์
ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน : ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอของบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีพิเศษประกันทางทะเลและขนส่ง  เอกสารเพิ่มเติมกรณีพิเศษประกันอัคคีภัยและประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

.............................................................................................................

 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

สำหรับประกันอุบัติเหตุ ท่านใดที่มีบัตร PA Card ของ เจพี ประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาตามรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทได้เลยโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษา ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลนั้นอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
หากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง โทรแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ 02 039 5726 และ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการเกิดเหตุดังนี้
ผู้เอาประกัน หรือ ผู้แจ้งเหตุต้องแจ้งข้อมูลดังนี้
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย และ เลขที่กรมธรรม์ พร้อมระบุชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อที่ทางบริษัทตรวจสอบข้อมูล
2. วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ  พร้อมทั้งระบุสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
3. ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้แจ้งเหตุ
4. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามเพิ่มเติม
5. วงเงินคุ้มครอง (ถ้าทราบ)

จากนั้น บริษัทจะประสานงานกับผู้ที่เกียวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องของสินไหมทดแทนต่อไป
 
ระยะเวลาดำเนินการ :  ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์
ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน : ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอของบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีพิเศษ   แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน   หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน

.........................................................................................................