ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1,2,3,2+,3+)

 

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ :

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นท่านไม่ต้องกังวลใจไป ให้นึกถึง เจพี ประกันภัย และ โทรแจ้งเหตุมายังบริษัท ตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

 

  • แบบที่ 1 โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุ :

โทรแจ้งอุบัติเหตุ ได้ที่ 02 099 0555 กด 1 หรือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนท้องถนน ได้ที่ 02 099 0555 กด 2

โดยแจ้งข้อมูลดังนี้ :
1. ทะเบียนรถ และเลขกรมธรรม์
2. ชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
3. วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งลักษณะการเกิดเหตุ
4. แจ้งข้อมูลของคู่กรณี ได้แก่ ทะเบียนรถคู่กรณี ลักษณะของรถคู่กรณี เช่น สีรถ ยี่ห้อและรุ่นรถเป็นต้น ถ้าหากชนกับทรัพย์สินเสียหาย ให้แจ้งข้อมูลว่า ทรัพย์สินใดเสียหาย และอธิบายการเกิดเหตุ

ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องกังวลไปกับข้อมูลเหล่านี้ เพราะเจ้าหน้าที่ของ เจพี ประกันภัย จะดำเนินการสอบถามข้อมูลต่างๆจากท่านเอง 

 

  • แบบที่ 2 แจ้งอุบัติเหตผ่าน Application “Me Claim” : ซึ่งเป็น Application ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ >> IOS , ANDROID

* เมื่อท่านนำรถเข้าซ่อมเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอของบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์

 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน :

ท่านสามารถตรวจดูรายการเอกสารสำหรับการขอรับค่าสินไหมทดแทน ตามรายการด้านล่างนี้ ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีพิเศษ    เอกสารสำหรับค่ารักษาพยาบาล    เอกสารสำหรับคู่กรณี    เอกสารสำหรับผู้เอาประกัน

.........................................................................................................

 

พ.ร.บ. ( กรณีไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท )

 

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ :

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นท่านไม่ต้องกังวลใจไป ให้นึกถึง เจพี ประกันภัย และ โทรแจ้งเหตุมายังบริษัท ตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

 

  • แบบที่ 1 โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุ :

โทรแจ้งอุบัติเหตุ ได้ที่ 02 099 0555 กด 1 หรือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนท้องถนน ได้ที่ 02 099 0555 กด 2

โดยแจ้งข้อมูลดังนี้ :
1. ทะเบียนรถ และเลขกรมธรรม์
2. ชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
3. วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งลักษณะการเกิดเหตุ
4. แจ้งข้อมูลของคู่กรณี ได้แก่ ทะเบียนรถคู่กรณี ลักษณะของรถคู่กรณี เช่น สีรถ ยี่ห้อและรุ่นรถเป็นต้น ถ้าหากชนกับทรัพย์สินเสียหาย ให้แจ้งข้อมูลว่า ทรัพย์สินใดเสียหาย และอธิบายการเกิดเหตุ

ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องกังวลไปกับข้อมูลเหล่านี้ เพราะเจ้าหน้าที่ของ เจพี ประกันภัย จะดำเนินการสอบถามข้อมูลต่างๆจากท่านเอง 

 

  • แบบที่ 2 แจ้งอุบัติเหตผ่าน Application “Me Claim” : ซึ่งเป็น Application ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ >> IOS , ANDROID

* เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอของบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์
 

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน :

1. นัดเจรจาค่าสินไหมทดแทนที่สถานีตำรวจท้องที่ (กรณีเรื่องถึงตำรวจ)
2. ติดต่อที่ บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
3. ติดต่อที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาทั่วประเทศ
4. ส่งข้อมูลเรียกร้องค่าสินไหมผ่านอีเมล claimmotor@jpinsurance.co.th
5. ยื่นเอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาลสำหรับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น (บต.3)

เอกสารสำคัญประกอบการตั้งเบิก :

    > เอกสารรถคันเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ, สำเนากรมธรรม์ พ.ร.บ.(ถ้ามี)
    > เอกสารผู้ประสบภัย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

**หมายเหตุ : สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีการร้องเรียนค่าสินไหมของพ.ร.บ. จาก เจพี ประกันภัย

เอกสารสำหรับค่ารักษาพยาบาล  เอกสารสำหรับกรณีทุพลภาพ  เอกสารสำหรับกรณีเสียชีวิต

...............................................................................................................