ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Extreme Surf

 

 

 

ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ PA Extreme Surf ได้แล้ว ที่นี่ CLICK

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย                      

1. ผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1-50 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น)

2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ รวมถึงอุบัติเหตุทั่วไปแล้ว                 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัย 1 คนสามารถถือได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น              

4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ                     

5. อาชีพที่ยกเว้น : บุคคลที่ใช้จักรยานยนต์เป็นประจำในการประกอบอาชีพ . อาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและเหมือง ใต้ดิน คนงานก่อสร้าง นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน รวมถึงทหาร  อาสาสมัครและตำรวจขณะปฏิบัติ หน้าที่ป้องกัน และปราบปราม             

  

 

คำนิยาม                                                      

1. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก                                                 

     ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ใน ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์  ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก เมื่อได้รับหลักฐาน พิสูจน์การแตกหักโดยการเอ๊กซเรย์แล้ว                                                     

2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล                              

    ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์                                                    

3. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ                                                    

*ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด                                              

*ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง      

*ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิด ไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะน้ัน รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย                                                    

4. ค่าใช้จ่ายทันตกรรมจากอุบัติเหตุ                                                  

     ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลสำหรับ       

4.1 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ            

4.2 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์                                                   

5. กีฬาอันตราย หมายถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย "โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ"

 

การเรียกร้องค่าสินไหม :

 

 

 

 

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ (Click)
หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน (ทายาทโดยธรรม) (Click)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

LINE : @jpinsurance

FACEBOOK : JP Insurance เจพี ประกันภัย