ประกันภัยโควิดโคม่า New Normal - ปิดการขายแล้ว

 

ประกันโควิด – 19 New Normal [ปิดการขายแล้ว]

ซื้อประกันภัยโควิด-19 (New Normal) ได้แล้ว ที่นี่ CLICK


เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ข้อตกลงคุ้มครองภาวะเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง

  • ภาวะโคม่า(Coma)
  • ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว(Brain Death and Neurologic Failure)
  • ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

2. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-75 ปี (นับจากปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ปี พ.ศ.เกิด) และ ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

5. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 30 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

7. กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

8. อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย : นักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน มัคคุเทศก์ บุคลากรทาง-การแพทย์ รวมถึงพยาบาล เภสัชกรหรือผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม/คลินิก คนขับรถแท็กซี่และรถเมล์

9. จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ ผู้ที่เคยซื้อประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก บมจ.เจพี ไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นแผนเจอจ่ายจบ หรือ แผนโคม่า ราคา 590 บาท จะไม่สามารถซื้อแผนนี้ได้อีก

 

การเรียกร้องค่าสินไหม :

Download แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเชื้อไวรัสโควิด-19 New Normal CLICK

 

Download แบบฟอร์มใบรายงานแพทย์ สำหรับเคลมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเชื้อไวรัสโควิด-19 New Normal CLICK

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

LINE : @jpinsurance

FACEBOOK : JP Insurance เจพี ประกันภัย