ถามมา-ตอบไป กับประกันภัยโควิด

 

 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แผน New Normal

1. ความคุ้มครอง เรื่องประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คืออะไร  

ตอบ  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

1)  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล :

     คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จากอุบัติเหตุทั่วไป เท่านั้น  ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และไม่คุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

2)  คุ้มครองภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นครั้งแรก

    • ผู้ทำประกันต้องไม่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเอาประกันภัย และจะต้องไม่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 30 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และ ต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    • ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาวะใดภาวะหนึ่งตามคำนิยามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3)  เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

        จะจ่ายเมื่อ ผู้ทำประกัน ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีผลตรวจเลือด และ/หรือผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจึงจะจ่ายค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

4) การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       คุ้มครองในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้ทำประกันภัยเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก 

       บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตราฐานทางการแพทย์ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ทำประกันภัย

 

2. มีระยะเวลารอคอยหรือไม่ 

ตอบ   สำหรับ Package ประกันภัยไวรัสโควิด-19 New Normal นี้มีระยะเวลารอคอยหลังทำประกัน 14 วัน และมีเงื่อนไขว่าผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 30 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และ ต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

3. ผู้เอาประกัน 1 คน ทำได้กี่กรมธรรม์

ตอบ  ผู้ที่ซื้อ Package ประกันภัยไวรัสโควิด-19 New Normal ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น และหากท่านใดมีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ของบริษัทเจพีมาก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ ความคุ้มครองแบบเจอ จ่าย จบ และ แผนโคม่าจากโควิด ราคา 590 บาทจะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้อีก

 

4. ชาวต่างชาติ ทำประกันภัยได้หรือไม่ 

ตอบ  บมจ. เจพี ประกันภัย ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้นค่ะ 

 

5. อบ.1 คืออะไร และมีความคุ้มครองอย่างไร

ตอบ  อบ.1 คือ ประเภทความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น โดยในการเสียชีวิตนี้คุ้มครองรวมถึง การถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย แต่ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยมีสัดส่วนความคุ้มครองดังนี้

       1) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

       2) สูญเสียมือ เท้า สายตาทั้ง 2ข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 อย่างขึ้นไป ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

       3) สูญเสียมือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว ชดเชย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

>> ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมาที่บมจ.เจพี ประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด

 

6. เกิดเหตุแจ้งเคลมอย่างไร และใช้กับโรงพยาบาลใดได้บ้าง

ตอบ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-099-0555 ต่อ 5201-5202 (คุณประจักษ์ หรือ คุณภาณุวัฒน์) และส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องความคุ้มครองได้ที่

E-mail Address : claimnonmotor@jpinsurance.co.thหรือ LINE ID : claimnonmotor

 

7. โรคเรื้อรัง หมายถึง

ตอบ  โรคเรื้อรัง (Chronic disease) หมายถึง โรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการหรือต้องรักษาติดต่อกันนาน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต มักได้แก่โรคไม่ติดเชื้อ (Non-infectious disease) เป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ โรคหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมพอง ตับแข็ง มะเร็ง โรคภูมิแพ้ ปวดข้อเรื้อรัง โรคประสาท โรคกระเพาะเรื้อรัง คอพอกเป็นพิษ ธาลัสซีเมีย โรคลมบ้าหมู เป็นต้น  นอกจากนี้โรคติดเชื้อเรื้อรัง (Chronic infectious disease) เช่น วัณโรค เป็นต้น ทั้งนี้อาจจะมีโรคอื่นๆเพิ่มเติม หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมแล้วบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาและพบว่าเป็นโรคเรื้อรังทางบริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้กับผู้ที่ทำประกันภัย

 

8. การเจ็บป่วยระดับไหนจึงเข้าข่าย “ภาวะโคม่า”

ตอบ  ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือ ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ 

1) ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ     

2) ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

3) ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

 

9. หากทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบคุ้มครองภาวะโคม่า แล้ว หลังการทำประกันสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่?

ตอบ เดินทางได้ 

 

10. อาชีพใดที่ไม่คุ้มครอง

ตอบ  อาชีพที่ระบุอยู่ในเงื่อนไขว่า “ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ” 

>> นักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน พนักงานในท่าอากาศยาน มัคคุเทศก์ พนังงานขับรถแท็กซี่และรถเมล์ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล เภสัชกรหรือผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม/คลินิกหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) 

 

11. “ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)” หมายถึง

ตอบ  สภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับและยังมิได้รักษาให้หายขาด

 

12. “ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและไวรัสโควิด-19 ของบมจ.เจพี ประกันภัย” หมายถึง?

ตอบ  ท่านใดที่ซื้อประกันกับเราไปแล้ว ได้แก่ แผนความคุ้มครองแบบ เจอ จ่าย จบ และ ภาวะโคม่าเบี้ยประกัน 590 บาท ไม่สามารถซื้อประกันแผนใหม่นี้ได้  (หากเดิมถ้าเคยซื้อ 1 คน 2 กรมธรม์ยังคงได้รับความคุ้มครองทั้ง 2 กรมธรรม์แบบเดิม) 

 

13. ถ้าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของผู้เอาประกันภัยควรทำอย่างไร? (ในกรณีที่ลูกซื้อให้พ่อแม่ แล้วไม่ทราบวันเดือนปีเกิด เนื่องจากไม่ได้ทำการบันทึกไว้ในอดีต)

ตอบ  ให้กรอกข้อมูลเป็น 1/1/ปีเกิดของจริง

 

14. ที่อยู่ผู้เอาประกันภัยควรกรอกเป็นที่อยู่ตามสำเนาบัตรประชาชน หรือที่อยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบัน?

ตอบ  ควรเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

 

15. หากลูกค้าไม่มี E-mail ควรทำอย่างไร?

ตอบ  สามารถใช้อีเมลของคนในครอบครัวได้ค่ะ หรือ สมัคร E-mail ใหม่ เพื่อรับกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งให้ความสะดวก รวดเร็วในการส่งกรมธรรม์  

 

16. หากทำการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยและมีหลักฐานยืนยันการชำระค่าเบี้ยแล้ว รอกรมธรม์เกินกว่า 24 ชม. ในระบบยังคงขึ้นสถานะว่าท่านยังไม่ได้ชำระเงิน ควรทำอย่างไร?

ตอบ  ส่งหลักฐานการชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน มาที่ ช่องทาง Line @jpinsurance หรือ Facebook JP Insurance เจพี ประกันภัย หรือ E-mail : marketinginno@jpinsurance.co.th ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบและตอบกลับท่านโดยเร็ว

 

17. หากท่านได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้วแต่ต้องการแก้ไขข้อมูลบนหน้าตารางกรมธรรม์ ควรทำอย่างไร?

ตอบ  สำหรับการประกันภัยโควิด-19 เนื่องจากมีผู้สนใจทำประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทขอให้ท่านตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของท่านว่าถูกต้องตามที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ หากเลขที่บัตรประชาชนของท่านถูกต้องแล้ว แต่มีการพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ผิดพลาด บริษัทจะไม่นำเอาการพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ที่ผิดพลาดตอนซื้อประกันภัยมาเป็นสาระในการปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน แต่หากเลขที่บัตรประชาชนผิดพลาดขอให้ท่านแจ้งการแก้ไขมาที่     

E-mail : marketinginno@jpinsurance.co.th 

 

18. หากท่านเคยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบริษัทประกันฯรายอื่นแล้ว และอยากซื้อกธ.กับทางบมจ.เจพี ประกันภัยอีกได้หรือไม่?

ตอบ  ซื้อได้ แต่สามารถซื้อได้เพียง 1 กรมธรรม์/ท่าน เท่านั้น แต่หากเดิมท่านเคยมีประกันภัยโควิด-19 กับเจพีอยู่แล้ว จะไม่สามารถซื้อประกันภัยแพ็คเกจ New Normal เพิ่มได้

 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนประกันภัยพิเศษสำหรับลูกค้าเดิม

19. หากท่านพำนักอยู่ในต่างประเทศ และต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ บมจ.เจพี ประกันภัยอีกได้หรือไม่?

ตอบ  เงื่อนไขการรับประกัน ข้อที่ 4 แจ้งไว้ว่า “ขณะทำการซื้อประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น” ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น