ประกันภัยอุบัติเหตุ Smart PA

 

 

ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ Smart PA ได้แล้ว ที่นี่ CLICK


เงื่อนไขการรับประกัน :
1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย
2. อายุตั้งแต่ 18 - 60 ปีบริบูรณ์ในปีแรกของการเอาประกันภัย (สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี)
3. จำกัดการซื้อประกัน 1 คน ซื้อได้ 1 กรมธรรม์
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่า ผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 

การเรียกร้องค่าสินไหม :

 

 

 

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ (Click)
หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน (ทายาทโดยธรรม) (Click)