ประกันภัยโรคจากยุง

ซื้อประกันภัยโรคจากยุงได้แล้ว ที่นี่ CLICK


เงื่อนไขการรับประกัน :
1. บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย อายุ 1-70 ปีบริบูรณ์
2. ผู้เอาประกัน 1 คน ซื้อได้ 1 กรมธรรม์
3. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
4. โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) หมายถึง โรคติดต่อซึ่งมีผลต่อระบบเลือด เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
5. ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
6. ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันไข้เลือดออก (เดงกี่) จาก บมจ.เจพี ประกันภัยแล้ว สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคจากยุง แผนใดแผนหนึ่งได้อีก 1 ฉบับ
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคที่คุ้มครองก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

 

การเรียกร้องค่าสินไหม :

ดาว์นโหลด หนังสือร้องเรียนสินไหมทดแทนได้ที่นี่ CLICK