ประกันภัยไข้เลือดออก

ซื้อประกันไข้เลือดออก ออนไลน์ ที่นี่ CLICK


เงื่อนไขการรับประกัน :
1. บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย อายุ 1-70 ปีบริบูรณ์
2. ผู้เอาประกัน 1 คน ซื้อได้ 1 กรมธรรม์
3. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
4. โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) หมายถึง โรคติดต่อซึ่งมีผลต่อระบบเลือด เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) เท่านั้น ไม่รวมถึงเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
5. ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

 

การเรียกร้องค่าสินไหม :

ดาว์นโหลด หนังสือร้องเรียนสินไหมทดแทนได้ที่นี่ CLICK