ประกันภัยโควิด-19 แบบภาวะโคม่า ปิดการขายแล้ว

 

- ปิดการขายแล้ว -

 

* ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี *

การจัดส่งกรมธรรม์ : บมจ.เจพี ประกันภัย จะดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันภัย

สอบถามเพิ่มเติม : 

>> Line : @jpinsurance

>> Facebook : JP Insurance เจพี ประกันภัย

 

1. ความคุ้มครอง เรื่องประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คืออะไร  
ตอบ  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองออกเป็น 2 หมวด ดังนี้
        1)  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จากอุบัติเหตุทั่วไป เท่านั้น  ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และไม่คุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
        2)  คุ้มครองภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นครั้งแรก ผู้ทำประกันต้องไม่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเอาประกันภัย และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ 

 

2. มีระยะเวลารอคอยหรือไม่ 
ตอบ   สำหรับ Package ประกันภัยไวรัสโควิด-19 แบบภาวะโคม่านั้นมีระยะเวลารอคอยหลังทำประกัน 14 วัน และมีเงื่อนไขว่า จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ

 

3. ผู้เอาประกัน 1 คน ทำได้กี่กรมธรรม์
ตอบ  ผู้ที่ซื้อ Package คุ้มครองไวรัสโควิด-19 แบบภาวะโคม่า ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น และหากท่านใดมีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ของบริษัทเจพีมาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้อีก

 

4. ชาวต่างชาติ ทำประกันภัยได้หรือไม่ 
ตอบ  บมจ. เจพี ประกันภัย ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้นค่ะ 

 

5. อบ.1 คืออะไร และมีความคุ้มครองอย่างไร
ตอบ  อบ.1 คือ ประเภทความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น โดยในการเสียชีวิตนี้คุ้มครองรวมถึง การถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย แต่ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยมีสัดส่วนความคุ้มครองดังนี้
        1) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
        2) สูญเสียมือ เท้า สายตาทั้ง 2ข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 อย่างขึ้นไป ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
        3) สูญเสียมือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว ชดเชย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

>> ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมาที่บมจ.เจพี ประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด

 

6. เกิดเหตุแจ้งเคลมอย่างไร และใช้กับโรงพยาบาลใดได้บ้าง

ตอบ

>> ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-099-0555 ต่อ 5201-5202 (คุณประจักษ์ หรือ คุณภาณุวัฒน์)
และส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องความคุ้มครองได้ที่ E-mail Address : claimnonmotor@jpinsurance.co.th
หรือ LINE ID : claimnonmotor

>> เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา >> CLICK 

>> สามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล

 

7. โรคเรื้อรัง หมายถึง
ตอบ  โรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการหรือต้องรักษาติดต่อกันนาน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต
 

8. การเจ็บป่วยระดับไหนจึงเข้าข่าย “ภาวะโคม่า”
ตอบ  ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือ ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
        1) ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ     
        2) ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
        3) ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก หรือ มีภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือมี ภาวการณ์เจ็บป่วยระยะสุดท้าย

 

9. หากทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบคุ้มครองภาวะโคม่า แล้ว หลังการทำประกันสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่?
ตอบ เดินทางได้ 

 

10. อาชีพใดที่ไม่คุ้มครอง
ตอบ  อาชีพที่ระบุอยู่ในเงื่อนไขว่า “ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ” 
>> นักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน พนักงานในท่าอากาศยาน มัคคุเทศก์ พนังงานขับรถแท็กซี่และรถเมล์
บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล เภสัชกรหรือผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม/คลินิกหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) 

 

11. “ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)” หมายถึง
ตอบ  สภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับและยังมิได้รักษาให้หายขาด เช่น ผู้เอาประกัน มีภาวะโรคปอดอักเสบ หรือเคยเป็นวัณโรค มาก่อนและยังรักษาไม่หาย ประกันโควิดจะไม่คุ้มครอง
 

12. “ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและไวรัสโควิด-19 ของบมจ.เจพี ประกันภัย” หมายถึง?
ตอบ  ท่านใดที่ซื้อประกันกับเราไปแล้ว ไม่สามารถซื้อประกันแผนใหม่นี้ได้  (เดิมถ้าเคยซื้อ 1 คน 2 กรมธรม์ยังคงได้รับความคุ้มครองทั้ง 2 กรมธรรม์แบบเดิม) 

 

13. ถ้าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของผู้เอาประกันภัยควรทำอย่างไร? (ในกรณีที่ลูกซื้อให้พ่อแม่ แล้วไม่ทราบวันเดือนปีเกิด เนื่องจากไม่ได้ทำการบันทึกไว้ในอดีต)
ตอบ  ให้กรอกข้อมูลเป็น 1/1/ปีเกิดของจริง
 

14. ที่อยู่ผู้เอาประกันภัยควรกรอกเป็นที่อยู่ตามสำเนาบัตรประชาชน หรือที่อยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบัน?
ตอบ  ควรเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

 

15. หากลูกค้าไม่มี E-mail ควรทำอย่างไร?
ตอบ  สามารถใช้อีเมลของคนในครอบครัวได้ค่ะ หรือ สมัคร E-mail ใหม่ เพื่อรับกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งให้ความสะดวก รวดเร็วในการส่งกรมธรรม์  

 

16. หากทำการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยและมีหลักฐานยืนยันการชำระค่าเบี้ยแล้ว รอกรมธรม์เกินกว่า 24 ชม. ในระบบยังคงขึ้นสถานะว่าท่านยังไม่ได้ชำระเงิน ควรทำอย่างไร?
ตอบ  ส่งหลักฐานการชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน มาที่ ช่องทาง Line @jpinsurance หรือ Facebook JP Insurance เจพี ประกันภัย หรือ E-mail : marketinginno@jpinsurance.co.th ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบและตอบกลับท่านโดยเร็ว

 

17. หากท่านได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้วแต่ต้องการแก้ไขข้อมูลบนหน้าตารางกรมธรรม์ ควรทำอย่างไร?
ตอบ  สำหรับการประกันภัยโควิด-19 เนื่องจากมีผู้สนใจทำประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทขอให้ท่านตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของท่านว่าถูกต้องตามที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ หากเลขที่บัตรประชาชนของท่านถูกต้องแล้ว แต่มีการพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ผิดพลาด บริษัทจะไม่นำเอาการพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ที่ผิดพลาดตอนซื้อประกันภัยมาเป็นสาระในการปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน แต่หากเลขที่บัตรประชาชนผิดพลาดขอให้ท่านแจ้งการแก้ไขมาที่ E-mail: marketinginno@jpinsurance.co.th 

 

18. หากท่านเคยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบริษัทประกันฯรายอื่นแล้ว และอยากซื้อกธ.กับทางบมจ.เจพี ประกันภัยอีกได้หรือไม่?
ตอบ  ซื้อได้ แต่สามารถซื้อได้เพียง 1 กรมธรรม์/ท่าน เท่านั้น แต่หากเดิมท่านเคยมีประกันภัยโควิด-19 กับเจพีอยู่แล้ว จะไม่สามารถซื้อประกันภัยแบบภาวะโคม่าเพิ่มได้